До списку новин
Previous Promo Next Promo
Особлива інформація ПрАТ "Львівський холодокомбінат" січень 2019 р.

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння

Халак Володимир Романович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

31.01.2019

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Львiвський холодокомбiнат”

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79025, м.Львiв, вул.Повiтряна, 2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01553706

5. Міжміський код та телефон, факс

(032) 267-34-66 (032) 267-34-66

6. Електронна поштова адреса

office@limo.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.01.2019

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№20 Газета Верховної ради "Голос України"

31.01.2019

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.limo.ua

в мережі Інтернет

30.01.2019

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.01.2019

припинено повноваження

Голова правлiння

Манохiн Олег Валерiйович

-

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення наглядової ради товариства вiд 24.01.2019р. (протокол №24/01/19-нр вiд 24.01.2019 р.):
вiдкликано (достроково припинено повноваження) з 28.01.2019 року з посади голови правлiння ПрАТ "Львiвський холодокомбiнат" Манохiн Олег Валерiйович, паспорт КА №308069 вид.11.01.1997 Старосамбiрським РВ УМВС України у Львiвськiй областi, акцiями товариства не володiє, перебував на посадi 7 рокiв 10 мiсяцiв, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

24.01.2019

призначено

Голова правлiння

Халак Володимир Романович

-

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення наглядової ради товариства (протокол №24/01/19-нр вiд 24.01.2019 .): призначено з 29.01.2019 року на посаду голови правлiння ПрАТ "Львiвський холодокомбiнат" Халак Володимир Романович, паспорт СС №510660 вид. 07.05.1998 року Iван-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi, акцiями товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - з 26.12.12 р. по 08.05.2014 р. - менеджер з виробництва у вiддiлi виробництва ПАТ "ГАЛАКТОН"; з 12.05.2014 р. по 16.10.2015 р. - менеджер з виробництва у вiддiлi виробництва ПАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МIСЬКМОЛОКОЗАВОД"; з 19.10.2015р. по 22.01.2018р. - Начальник вiддiлу виробництва ТзОВ "ФУДЖIКУРА АУТОМОТIВ УКРАЇНА ЛЬВIВ"; з 24.01.2018р. по теперiшнiй час - директор з виробництва ПрАТ "Львiвський холодокомбiнат". Строк призначення на посаду 5 рокiв згiдно Статуту та Положення про Правлiння товариства

30 January 2019