До списку новин
Previous Promo Next Promo
Повідомлення ПрАТ "Львівський холодокомбінат" про скликання чергових (річних)Загальних зборів акціонерів Товариства

До відома акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат»!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат», код за ЄДРПОУ 01553706 (далі Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 79025, м. Львiв, вул. Повітряна, 2, повідомляє про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2019 року, о 11 год.30 хв. у Львівському палаці Залізничників (другий поверх) за адресою: м. Львів, вул. Федьковича, 54/56.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених осіб для участі в річних (чергових) Загальних зборах акціонерів проводиться з 10 год. 00 хв. до 11 год. 15 хв. за місцем проведення зборів 25 квітня 2019 р.

Право участі у річних (чергових) Загальних зборах акціонерів, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 19 квітня 2019 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

Для участі у зборах вам необхідно мати при собі:

Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до річних (чергових) Загальних зборів акціонерів за адресою: 79025, м.Львiв, вул. Повітряна, 2, юридичний відділ, у робочі дні з 10.00 до 16.00 год., перерва з 12-00 до 13-00 год., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного: http://www.limo.ua

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальнихзборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєтьсяцим акціонером до складу органів Товариства.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ "НДУ" станом на 11.03.2019 р. загальна кількість акцій – 80276965, з них голосуючих акцій 72813443.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Халак Володимир Романович, телефон: (032) 267-34-66.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства 2018р. (тис.грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

410561

424435

Нематеріальні активи

4040

2033

Незавершені капітальні інвестиції

27143

16742

Основні засоби (за залишковою вартістю)

108035

117484

Довгострокові інвестиції

2931

32

Запаси

97426

90610

Сумарна дебіторська заборгованість

157549

188850

Гроші та їх еквіваленти

12066

6733

Витрати майбутніх періодів

860

536

Інші оборотні активи

511

1415

Власний капітал

181207

164927

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

140774

124494

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

20069

20069

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

105370

106028

Поточні зобов’язання і забезпечення

123984

153480

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

16280

1190

Середньорічна кількість акцій (шт.)

80276965

80276965

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,20280

0,01482

ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ):

З питання 1: 1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Бохонко С.Ю. - голова; члени - Коцьо І.С., Півень О.М.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання

покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

З питання 2: 2.1.Обрати головою зборів – Подвірний О.М., 2.2. Обрати секретарем зборів – Бондарчук Л.Т.

З питання 3: 3.Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Голови правління Товариства – до 15 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Після закінчення роботи Загальних зборів Головуючий Загальних зборів оголошує про їх закриття.

З питання 4: 4.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.

4.2. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства за 2018р. задовільною.

З питання 5: 5.1. Звіт Правління Товариства за 2018р. взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.

5.2. Визнати діяльність Правління Товариства за 2018р. задовільною.

З питання 6: 6. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визнати її діяльність задовільною.

З питання 7: 7. Річний звіт, баланс Товариства за 2018р. затвердити.

З питання 8: 8. Попередньо схвалити будь-які значні правочини, в тому числі кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, інші договори та контракти, будь-які зміни та доповнення до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, інших договорів та контрактів, в т. ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов’язань, які можуть бути вчинені Товариством в особі Голови Правління Товариства за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів - не більше 800 млн. грн.

З питання 9: 9. Розподілити прибуток Товариства відповідно до основних показників фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

Наглядова рада Товариства

22 March 2019